Kezdőoldal
Bemutatkozás


Bemutatkozás PDF Nyomtatás E-mail
A Civil Szervezetek Szövetsége bemutatása

A Civil Szervezetek Szövetségét huszonnégy civil szervezet alapította az 1999. november 20-án megrendezett Csabai Civilek Napja alkalmával, az Ifjúsági Ház és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával. 2000. augusztus 24-én jegyezték be közhasznú szervezetként. Jelenleg 95 tagszervezetet tömörít magába, melyeknek több mint a fele megyei, regionális és országosan mûködõ megyei szervezet.

A szövetség fõbb céljai, tevékenysége:
- A csatlakozó civil szervezetek (jogi személyiséggel rendelkezõ egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkezõ körök, klubok) érdekképviselete.
- A csatlakozó civil szervezetek (jogi személyiséggel rendelkezõ egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkezõ körök, klubok) érdekképviselete.
- Az ezen szervezeteket érintõ önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása, az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések elõkészítésében és véleményezésében.
- A civil szervezõdéseket tevékenységében érintõ, segítõ, képviselõ hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése.
- A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése.
- A célokkal kapcsolatos kulturális, ifjúsági és családi rendezvények szervezése,
- Az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és mûködtetése.

A Szövetség közhasznú tevékenysége során a következõ feladatokat végzi:
- A tagegyesületek közös témájú együttmûködésének elõsegítése;
- A tagegyesületek által gondozott és képviselt kulturális, szociális, környezet és természetvédelmi ismeretek terjesztésének, rendezvények lebonyolításának elõsegítése;
- Kulturális és szociális tevékenység végzése;
- Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése;
- Hasonló célú és jellegû hazai és külföldi szervezetekkel kapcsolatépítés és fenntartása;
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- Euroatlanti integráció /európai integráció elõsegítése;
- Tagszervezetek számára szolgáltatások nyújtása;
- Tudományos tevékenység, kutatás;
- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
- Fogyasztóvédelem;
- Munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése – ideértve a munkaerõ-kölcsönzést is – és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása;
- Közhasznú szervezetek számára – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetõ – szolgáltatások nyújtása.

A szövetség által szervezett programok:
2008-ban tervezett szakmai képzések, programok:
- Angol nyelvtanfolyam a Szövetség önkéntesei és a tagszervezetek tagjai számára.
- 1%-os kampány a Szövetség tagszervezetei számára
- Számítástechnikai tanfolyam a Szövetség tagszervezeteinek tagjai számára
- Projektmenedzsment tréning a Szövetség tagszervezeteinek tagjai számára
- Nonprofit ügyintézés tanfolyam a Szövetség tagszervezeteinek tagjai számára
- Pályázatíró tréning a Szövetség tagszervezeteinek tagjai számára
- ECDL tanfolyam a Szövetség dolgozói számára
- Angol tanfolyam a Szövetség dolgozói számára

2008-ban a Szövetség az alábbi városi programokon képviselteti magát:
- Csaba-Expo
- Sörfesztivál és Csülökparádé
- Jaminális
- Kolbászfesztivál
- Civiliáda - Budapest

Ingyenes szolgáltatások biztosítása a tagszervezetek számára:
- Folyamatos internet-hozzáférés
- Számítógép-használat
- Folyamatos pályázati tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Teremhasználati lehetőség
- Iratok megőrzése, munkahelység biztosítása (Civil Dolgozószoba)
- Szakmai könyvek kölcsönzési lehetősége
- Hirdetési lehetőség
- Elnöki, alelnöki fogadóóra

Költségtérítéses szolgáltatások
- Fénymásolási lehetőség
- Nyomtatási lehetőség
- Pályázatfigyelés
- Pályázatírás
- Irodahasználat
- Könyvelés
- Számítógépes tanfolyamok szervezése
 

A Civil Szervezetek Szövetsége szervezeti felépítése
Taggyûlés, Elnökség, Felügyelõ Bizottság, Mûhelyek, Ügyvivõ Szervezet.

- Taggyûlés: a Szövetséghez csatlakozó civil szervezetek által delegált képviselõkbõl áll. Szervezetenként 1 fõ (A Szövetségnek jelenleg 132 tagszervezete van).
A taggyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az alapszabály elfogadása, szükség szerinti módosítása, a tagfelvétel, tagkizárás, az éves munkatervek elfogadása, a választott tisztségviselõk megválasztása, visszahívása, a közhasznúsági jelentés elfogadása, tagdíj éves mértékének meghatározása, beszámoló elfogadása.
- Elnökség
5 fõbõl áll. Az elnököt és az alelnököt a taggyûlés tagjainak sorából a taggyûlés választja 4 éves idõtartamra. Az elnökség feladata a Szövetség képviselete, a Mûhelyek munkájának koordinálása, a Szövetség munkatervének, költségvetési tervének és közhasznúsági jelentésének a közgyûlés elé terjesztése.
- Felügyelõ Bizottság: 3 fõbõl áll, egy elnök és kettõ bizottsági tag, feladatuk: a Szövetség mûködésének törvényességi felügyelete.
- Mûhelyek:
Szövetségünkben öt mûhely tevékenykedik, azzal a céllal, hogy a különbözõ területeken hatékonyabban valósítsák meg a szakmai és az érdekképviseleti munkát.
- Ügyvivõ szervezet: a Civil Szervezetek Szövetségének ügyvezetõje irányításával látja el a Szövetség mûködési feltételeinek biztosítását.
 
 


Kezdőoldal